APLIKACJA

 REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ AKTYWNA BYDGOSZCZ

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej Aktywna Bydgoszcz przeznaczonej na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS oraz Android (dalej: „Aplikacja”).
  • Regulamin o którym mowa w punkcie powyżej jest regulaminem w rozumieniu art.8 ustawy z dnia 18 lipca 202r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2003 r. poz.1422).
  • Właścicielem i Operatorem Aplikacji, a także usługodawcą świadczonych za jej pośrednictwem usług jest URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY.
  • Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji polegają w szczególności na:
 2. Zapisywaniu swoich aktywności (uprawianych dyscyplin sportowych),
 3. Rywalizacjach pomiędzy innymi uczestnikami aplikacji,
 4. Braniu udziału w Grach Miejskich,
 5. Możliwości zapisywania się na imprezy sportowo-rekreacyjne organizowane przez
  Miasto Bydgoszcz,
 6. Wymianie zebranych punktów na rabaty i zniżki u partnerów
  • Aplikację można pobrać korzystając z internetowego sklepu:
 7. App Store (dla systemu iOS)
 8. Google Play (dla systemu Android)
  • Pobranie Aplikacji z w/w sklepów, jak również korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem usług jest bezpłatne.
  • Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania
   z aplikacji pokrywają jej użytkownicy we własnym zakresie na podstawie umów zawartych
   z Operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnego do korzystania z Aplikacji. Operator zaleca użytkownik Aplikacji korzystanie
   z aplikacji lub funkcji systemu operacyjnego polegających na pomiarze przesyłanych danych.
  • Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje, rozwiązania mapowe
   i nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Aplikacji treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora lub jego partnerów biznesowych.

 

 1. WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY DOSTĘPU

2.1. Aplikacja dostępna jest dla wszystkich użytkowników urządzeń mobilnych spełniających wskazane poniżej wymagania techniczne, którzy pobiorą ją z odpowiedniego sklepu
i prawidłowo uruchomią na urządzeniu mobilnym.

2.2. Urządzenie, na którym ma zostać uruchomiona Aplikacja, spełniać musi następujące wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego:

 1. dla wersji Aplikacji pobranej z App Store – Ios w wersji minimum11.0.
 2. dla wersji aplikacji pobranej z Google Play – Android w wersji minimum 4.1.

2.3. Pobranie i zainstalowanie Aplikacji z innych źródeł niż te wskazane w punkcie powyżej stanowi naruszenie Regulaminu.

2.4. Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest aktywowanie następujących funkcji urządzenia:

 1. aktywne połączenie internetowe,
 2. Aktywna usługę GPS,
 3. Wyrażenie zgody na lokalizację

2.5. Przy pierwszym uruchomieniu Aplikacji użytkownik musi podać : Imię, Nazwisko, Login,
e-mail, hasło, wagę, wzrost, datę, urodzenia, zaznaczyć właściwą płeć oraz wybrać te dyscypliny sportowe, które najbardziej interesują i chce aby były z nimi powiązane nagrody. Jednocześnie użytkownik może korzystać z aplikacji bez dokonania rejestracji jednakże Aplikacja ta nie będzie zapisywała żadnych aktywności oraz nie będzie posiadała wszystkich swoich funkcji. Każdy użytkownik może jednoznacznie korzystać z jednego Loginu.

III. OPCJONALE FUNKCJE APLIKACJI

3.1 Użytkownik może zintegrować Aplikacje ze swoim kontem na portalu społecznościowym Facebook. Integracja taka jest jednak opcjonalna i nie ogranicza pozostałych usług świadczonych za jej pośrednictwem.

 3.2. Integrację Aplikacji, o której mowa w punkcie powyżej, użytkownik może aktywować,
jak również dokonać jej dezaktywacji w dowolnym czasie.

 1. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

4.1.  Użytkownicy są  zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, regulaminem i regulaminami partnerów i sklepów z których Aplikacja została pobrana, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych.

4.2. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:

 1. korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania,
 2. korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Operatora, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa
  do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw,
 3. korzystanie z wszelkiej informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku.

4.3.Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystanie z Aplikacji.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

5.1 Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, zapewniając poprawność jej działania. Operator nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Aplikacji, jak również ich bezbłędnego działania.

5.2 Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność – w tym m.in. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. szkody, utracone korzyści będące skutkiem naruszenia przez użytkowników praw osób trzecich,
 2. szkody, utracone korzyści powstałe w następstwie zakłóceń dostępności i wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności Aplikacji,
 3. usługi, aplikacje i serwisy internetowe, których dostawcą są osoby trzecie.

5.3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne
w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne użytkowników,
a które uniemożliwiają lub ograniczają użytkownik korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem usług.

 1. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI

6.1. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w niniejszym Regulaminie, Polityce Prywatności lub modyfikacji Aplikacji. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji wymaga jej usunięcia
z urządzenia mobilnego.

6.2. W przypadku stwierdzenia, że użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących
w usprawiedliwiony interes Operatora a w szczególności dobre imię, Operator może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem usług.

6.3. Operator zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn działalności Aplikacji, a także prawo zmiany, wycofania lub dokonania nowych usług świadczonych za jej pośrednictwem.

VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

7.1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest:

Urząd Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-100 Bydgoszcz.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możecie się Państwo Kontaktować

z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl, tel: 52 5858640

7.2. Urząd Miasta Bydgoszczy dba o bezpieczeństwo udostępnianych nam danych osobowych,
a w szczególności przed ostępem osób nieupoważnionych.

7.3. Urząd Miasta Bydgoszczy Zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29  sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182), w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu
w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

7.4.  Dane osobowe przetwarzane są przez firmę Rosmedia z siedzibą w Bydgoszczy przy
ul. Drzymały 12A, zgodnie z zawartą umową na przetwarzanie danych osobowych jedynie
w zakresie niezbędnym do utrzymania platformy technologicznej i usuwania awarii systemu.

7.5   Dane osobowe zbierane są przez Blusoft Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Kijowskiej 44 , w celu umożliwienia użytkownikom korzystanie
z Aplikacji mobilnej Aktywna Bydgoszcz. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin warunki.

7.6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia skorzystanie
z aplikacji mobilnej Aktywna Bydgoszcz.

VIII. REKLAMACJE

8.1. Wszelkie reklamacje związane z działalnością Aplikacji oraz świadczeniem za jej pośrednictwem usług, a także pytania dotyczące korzystania z Aplikacji należy kierować do Operatora na adres poczty elektronicznej aktywna@um.bydgoszcz.pl.

8.2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści : nazwę i model urządzenia, mobilnego, aktualną wersję systemu teleinformatycznego zainstalowanego na urządzeniu, dokładny opis 
i powód reklamacji. Ponadto reklamacja może zawierać Login użytkownika.

8.3. W terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania Operator rozpatruje reklamację oraz informuje użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji gdy podane dane w reklamacji lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się przed rozpatrzeniem reklamacji do Użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień przez użytkownika przedłuża się okres rozpatrywania reklamacji.

 1. ZMIANA I DOSTĘP DO REGULAMINU

9.1. Operator ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu zamieszczenia w Aplikacji. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Aplikacji.

9.2. Operator zapewnia dostęp do Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej www.aktywna.bydgoszcz.pl oraz samej Aplikacji.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maja odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

10.2. Regulamin obowiązuję od dnia 18 kwietnia 2018 roku.